Med krystaller og steiner menes naturlig forekommende mineraler, inkludert edelsteiner.

Mange mineralarter kan danne krystaller, steinene har da en naturlig geometrisk form som gjenspeiler den indre atomstrukturen.

 

Krystall- og steinterapi omfatter bruk av steiner og krystaller i den hensikt å løse blokkeringer og harmonisere bioenergetiske systemer.

Dette foregår vanligvis ved at man plasserer steinene på kroppen eller ved at man bærer dem på seg over tid.

 

Terapeutisk bruk av krystaller og steiner har vært kjent i de fleste kulturer i årtusener.

De egyptiske Ebers Papyrus omtaler steinenes terapeutiske virkninger ved forskjellige helseproblemer.

Bibelen, som andre eldre religiøse skrifter, referere til steinenes egenskaper, ofte som symboler på åndelige kvaliteter og bruk ved religiøse ritualer (les for eksempel om Arons hellige kledning). Kristne mystikere har priset steinenes egenskaper. Hildegaard av Bingen (1098-1179) anbefalte blant annet topas for å kurere dårlig syn.

Spor etter tidligere tiders oppfatninger ligger i enkelte mineralnavn, for eksempel betyr "ametyst" avgiftenede eller edru.

 

Krystall- og stenterapi var også benyttet av enkelte vestlige leger for inntil noen århundrer tilbake. Dr. George F. Kunz, som tidlig i dette århundret skrev et stort verk om tro og overtro knyttet til steiner, mente at troen på steinenes terapeutiske egenskaper har vært universell. I nyere tid, med økende fokus på biokjemiske forklaringsmodeller, ble steinenes virkning avvist av "de lærde" som ren overtro.

 

Anselmus De Boot, hofflege hos Rudolf II i Tyskland, skrev i 1636 at det at steiner virker når de plasseres på kroppen er så empirisk veldokumentert, at enhver som tviler på dette må kalles arrogant.

Han mente likevel at en del steiner hadde blitt tilskrevet egenskaper de ikke har.

 

De Boot uttrykte frykt for at folk skulle få mer tiltro til steinenes hjelp enn til Gud. Dette synet fant man også hos geistligheten.

Sannsynligvis har både en økende kirkelig skepsis til steinenes lovpriste egenskaper, sammen med utviklingen av det naturvitenskapelige verdensbilde, bidratt til at kunnskaper om denne form for terapi ble nærmest undertrykt og glemt i vestlig kultur.

 

Under en behandling som innbefatter bruk av steiner og krystaller vil disse plasseres på eller omkring kroppen, ofte i relasjon til kroppens energisentre og energibaner.

Valg av steiner kan foregå etter hva klienten/brukeren selv opplever en energimessig respons på. Andre velger steiner ut i fra bestemte antagelser om eller erfaringer med steinenes virkninger.

 

Tidligere er steinenes virkninger på mennesket forklart ut ifra magiske egenskaper. Noen har ment at steinene, som naturen ellers, er levende eller er belivet med en form for bevissthet knyttet til mineralriket.

De Boot forklarte virkningen med at Guds engler kunne ta bolig i steinene og derfra hjelpe menneskene.

Den kristne mystikeren Jacob Boehme (1575-1624) hadde også den oppfatning at steinene bærer Guddommens kraft i seg.

 

Steinenes virkning forklares gjerne med utgangspunkt i begreper fra ny fysikk. En mer vitenskapelig begrepsorientert forklaringsmodell trenger ikke oppfattes som en motsetning til en metafysisk modell, for så vidt kan modellene sies å være komplementære i den grad at det ene syn ikke utelukker det andre.

 

I vår tid brukes krystaller i utstrakt grad i teknologi og elektronikk som radiokommunikasjon (som f.eks. den første radioen; krystallapparatet), solcellepaneler, laser, platespillerstifter og klokker. Krystallene er spesielt egnet fordi de har en unik elektromagnetisk egenskap, kalt piezoeffekt. Utsettes en krystall for mekanisk press vil den produsere strøm, utsettes den for elektrisk strøm vil den produsere mekanisk bevegelse.

 

Mange mener at krystaller og andre steiner på lignende måte kan påvirke kroppslige prosesser ved at de resonnerer med biokrystallinske systemer og energifelt.

Krystallforskeren Marcel Vogel, seniorforsker ved IBM i 27 år, hevder at en kvartskrystall kan forsterke og fokusere energier i en terapeutisk sammenheng. Han mener at krystallene vil samle og balansere energifelt som er forstyrret og at de også har en slik effekt på sinnet.

 

Litteratur:
Gerber, Richard: "Vibrational Medicine". Bear & Company, Santa Fe 1988.
Holm, Jette: "Krystalnøkkelen". Sphinx forlag 1995.
Kunz, George F.: "The mystical lore of precious stones". Newcastle Publishing Co., California 1986 (først utgitt i 1913/1915).
Kvamme, Odd Jarle (red.): "Innføring i alternativ medisin". Universitetsforlaget, Oslo 1996.

(Denne artikkelen ble bl.a. benyttet som bakgrunnsstoff til NOU 1998-21.)